Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
1.1. Společnost Lékárna U Svatehu Ducha s.r.o, Nám Svobody 2 Znojmo, IČO: 607 19 290, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16355 (dále jen „prodávající“), je provozovatelem lékárny s internetovým obchodem (dále jen
„internetový obchod“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové adrese www.apotheke-exaliburcity.com (dále jen
„webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Základní údaje o lékárně jsou: OOVL - Lékárna U Svatého Ducha s.r.o. . Bližší údaje o lékárně jsou dostupné na internetové adrese Státního
ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“). Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
1.1.1. adresa pro doručování: Lékárna U Svatéhu Ducha s.r.o, Nám Svobody 2 Znojmo
1.1.2. adresa pro zasílání reklamovaného zboží a odstoupení od smlouvy: Lékárna U Svatéhu Ducha s.r.o, Nám Svobody 2 Znojmo
1.1.3. adresa elektronické pošty: info@apotheke-exaliburcity.com, hate@usvatehoducha.cz
1.1.4. telefonické spojení: +420 515 206 211
1.1.5. bankovní spojení:
banka: Komerční Banka, a.s.
číslo účtu: 19-5044030247
kód banky: 0100
měna účtu: [CZK/EUR]
(dále jen „účet prodávajícího“)
1.2. Prodávající je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění k provozování lékárny s internetovým obchodem a je držitelem
registrace u SÚKL pro výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem podle § 84 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), v rámci České republiky. Prodávající podléhá dohledu SÚKL.
1.3. Předmětem zásilkového výdeje mohou být pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech, jejichž výdej
podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis nebo jejichž výdej není omezen rozhodnutím SÚKL. Za součást
zásilkového výdeje léčivých přípravků se považuje nabízení léčivých přípravků za účelem jejich zásilkového výdeje a přijímání
objednávek na uskutečnění zásilkového výdeje léčivých přípravků.
1.4. Prodávající zajišťuje informační službu poskytovanou farmaceutem podle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech po vymezenou
provozní dobu (Po-Pá od 09:00 do 17:00). Prodávající má zavedený a udržuje systém pro shromažďování, zpracovávání a oznamování
informací o podezřeních na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky léčivých přípravků.
Prodávající má v rámci internetových stránek vedenu zákonem požadovanou -informační službu, která slouží k poskytování poradenství
o léčivých přípravcích a shromažďování hlášení o nežádoucích účincích. Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny na
stránce Kontakty v rámci internetového obchodu.
V případě nemoci nebo zdravotních potíží se obraťte na svého lékaře.
Kupujícímu se u léčivých přípravků důrazně doporučuje pečlivé číst příbalové informace a seznámit se se způsobem užívání daného
léčivého přípravku.
Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího, pokud jde o výdej léčivých přípravků a zdravotnických
prostředků, je:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Tel: +420 272 185 111
e-mail: posta@sukl.cz
www: http://www.sukl.cz
Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, je prodávající.

2. Předmět a povaha obchodních podmínek
2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a tvoří nedílnou součást všech kupních smluv (smluv o dodávce
zboží) uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
(dále jen „kupní smlouva“).
2.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, a v souvislosti s užíváním webové stránky kupujícím. Obchodní
podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež
jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
2.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pouze
české znění je závazné; překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak.
2.4. Kupující uděluje výslovný souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího, a se
zasíláním jakýchkoliv obchodních sdělení prodávajícího především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla,
prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu. Kupující může tento
souhlas kdykoli odvolat. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro
účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

3. Ochrana osobních údajů
3.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího
pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní
prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

4. Uzavření kupní smlouvy
4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled zboží, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a daně z přidané hodnoty a všech
dalších souvisejících daní a poplatků. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Jestliže zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou, jsou uvedeny také náklady na navrácení zboží.
4.2. Přehled zboží navrhovaného prodávajícím k prodeji nepředstavuje nabídku prodávajícího ve smyslu § 1732 OZ, a prodávající není
povinen kupní smlouvu ohledně tohoto zboží uzavřít. Tímto není dotčena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami,
které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
4.3. Zboží, včetně jeho ceny, je dostupné pouze po dobu, po kterou jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu. V případě, že
objednané zboží již není dostupné nebo se nedodává nebo nevyrábí, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem
sjednání dalšího postupu (např. nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.); prodávající může také přistoupit k
odmítnutí a zrušení objednávky.
4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje
zejména informace o:
4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží;
4.4.3. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
4.4.4. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
4.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat a potvrdit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to
i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky
potvrdí kupující seznámení se a úplný souhlas s obchodními podmínkami zaškrtnutím volby „ANO, souhlasím s Obchodními
podmínkami“. Znění platných obchodních podmínek je kupujícímu přímo dostupné prostřednictvím odkazu u volby „ANO, souhlasím s
Obchodními podmínkami“, nebo též na webové stránce. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat
objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky
toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen
„elektronická adresa kupujícího“). Kupující může objednávku stornovat (odvolat návrh na uzavření kupní smlouvy) od okamžiku
odeslání objednávky až do zahájení kompletace objednávky, a to telefonicky nebo emailem. Tím není dotčeno právo kupujícího na
odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6 obchodních podmínek.
4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na
dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem (například písemně či telefonicky). Odmítne-li
kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, nepovažuje se objednávka za nabídku k uzavření kupní smlouvy a nepřihlíží se k
ní.
4.7. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že zobrazení zboží na webovém rozhraní obchodu je pouze ilustrační a indikativní, a
prodávající může zboží dodat v libovolném provedení.
4.8. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptace) kupujícího ze strany
prodávajícího. Prodávající zašle potvrzení kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty společně s písemným vyhotovením kupní
smlouvy.
4.9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, a není přístupná.
4.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při
použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u
správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Cena zboží a platební podmínky
5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími
způsoby:
5.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího;
5.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
5.1.3. bezhotovostně prostřednictvím platebních či jiných systémů třetích osob uvedených na webové stránce; nebo
5.1.4. bezhotovostně platební kartou.
Podrobné platební podmínky jsou dostupné na webové stránce Doprava a platba, a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.
5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
5.3. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního
symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné
částky na účet prodávajícího.
5.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle čl. 4.6
obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Jinak prodávající nepožaduje od
kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
5.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně
plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu elektronické
pošty kupujícího. Fakturační údaje nelze po vystavení daňového dokladu měnit.

6. Odstoupení od kupní smlouvy
6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo
upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží,
které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z
obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Na registrované léčivé přípravky bez vady se nevztahuje možnost jejich
vrácení bez udání důvodu podle občanského zákoníku jako je tomu např. u většiny ostatního spotřebního zboží (obdobně jako je tomu
při výdeji léčivých přípravků v lékárně).
6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v
souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v
případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední
dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od
kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení
od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
info@apotheke-exaliburcity.com.
6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být
kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od
kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno
pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího
do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující
bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní
ceny.
6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. Spotřebitel má nárok pouze na vrácení
finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši v případě odstoupení od kupní smlouvy (v případě, že si zvolil dražší
způsob dopravy). V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet
určený kupujícím.
6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací
podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Přeprava a dodání zboží, náklady na dopravu
7.1. Úplný přehled možných způsobů doručení zboží, nákladů přepravy a balného a předpokládaných termínů expedice a dodání je
dostupný na webové stránce Doprava a platba, a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek. Volbu způsobu dopravy provede
kupující před odesláním objednávky podle čl. 4.5 obchodních podmínek.

7.1.1. Prodávající se zavazuje vydat zboží kupujícímu v následujících lhůtách:
a) V případě platby bezhotovostním způsobem, tj. převodem na účet, prostřednictvím platebního systému nebo platební kartou, za zboží, které je léčivým přípravkem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 a § 25, odst. 1 zákona o léčivech, tj. volně prodejných léků, a zároveň v případě, že toto zboží je doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, se prodávající zavazuje odeslat zboží kupujícímu nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jeho dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, nebo kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky kupujícími oznámit, že v této lhůtě nelze zásilku dodat. 
b) Zboží, které není léčivým přípravkem, je prodávající povinen předat dopravci k doručení nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Ve stejné lhůtě případně oznámit, že v této lhůtě nelze zásilku dodat. 
Pokud nedojde k plnění objednávky zbožím které si kupující objednal, bude s ním bez zbytečných odkladů zahájena komunikace o vrácení jeho platby pokud proběhla.

7.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s
tímto způsobem dopravy. Prodávající může odmítnout zvolený způsob dopravy, pokud by přepravní podmínky nebo okolnosti nebyly v
souladu s podmínkami uvedenými na zboží. V takovém případě sdělí prodávající kupujícímu navrhovaný vhodný způsob přepravy.
7.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít
zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhrady nákladů za
uskladnění, nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náhradu nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy.
7.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v
objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.
7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto
neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující
zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.
7.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím
vydány.
7.7. Komunikované datum odeslání zboží ze skladu a doručení zboží přepravcem je pouze orientační, přičemž nepředstavuje smluvní
závazek prodávajícího ve vztahu k termínu takového plnění.

8. Práva z vadného plnění
8.1. viz. Reklamační řád. (živý odkaz)

9. Další práva a povinnosti smluvních stran
9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn plnit závazky z kupní smlouvy (včetně vydání zboží) prostřednictvím třetích
osob.
9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy,
které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu,
který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
9.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
9.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky
nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. Prodávající upozorňuje, že informace na webové stránce jsou zčásti
přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez
předchozího upozornění. Prodávající tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost obsahu webové stránky. Prodávající nenese vůči
jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo z webové stránky.
9.6. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům
reklamy zobrazované na webové stránce k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému
využití některých funkcí webové stránky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv
odvolat.
9.7. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@apotheke-exaliburcity.com.
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
9.8. Aniž by bylo dotčeno ustanovení čl. 1.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn k prodeji některého zboží na základě
živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10. Ochrana osobních údajů
10.1. viz. dokument Ochrana osobních údajů (živý odkaz)

11. Doručování
11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena
písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo při objednávce podle čl. 3.1.
obchodních podmínek.

12. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
12.1. Rozhodné právo a příslušnost soudu: Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany,
kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak
použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
12.2. Řešení sporů: K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se
na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května
2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
12.3. Oddělitelnost a forma: Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho (1) ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či
obchodních podmínek vyžadují textovou podobu.
12.4. Změna okolností: Obě smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti, a ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 OZ se
nepoužije.
12.5. Neúměrné krácení: Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a bezvýhradně souhlasí se
sjednanou cenou plnění.
12.6. V pochybnostech rozhodují záznamy prodávajícího: Při pochybnostech o tom, zda bylo zboží dodáno nebo zda byl jiný úkon
(volání, odeslání elektronické či faxové zprávy, výzva, upomínka, apod.) proveden, je rozhodující výpis ze systému prodávajícího nebo
příslušného dodavatele služeb prodávajícího.
12.7. Platnost dosavadních smluvních vztahů: Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, doplňovat či rušit. Veškeré právní
vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti,
považují se ve svém souhrnu za kupní smlouvu a řídí se obchodními podmínkami v příslušném znění.
12.8. Přijetí obchodních podmínek: Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před
odesláním objednávky, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále
kupující prohlašuje, že léčiva kupuje pro sebe nebo své potřeby a nebude je prodávat dalším osobám.
12.9. Prohlášení kupujícího k obchodním podmínkám: Kupující tímto prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem obchodních podmínek
a s významem jednotlivých ujednání před podáním objednávky podle čl. 4.5 obchodních podmínek, a že veškerá ujednání obchodních
podmínek jsou pro kupujícího jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena
srozumitelným a jasným způsobem.
12.10. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021.

Ve Znojmě dne 1.1.2021

  • Add link to:
  • facebook.com
Obchodní podmínky Geschäftsbedingungen
Reklamace Reklamation
Ochrana osobních údajů Datenschutz
Doprava a platba Versand und Bezahlung
Výdejní místa Standorte

Script logo